loader image

REGULAMIN DRUKARNI INTERNETOWEJ ORION CENTER

I. Postanowienia ogólne.
II. Zasady współpracy z Przedsiębiorcami.
III. Zasady współpracy z Konsumentami.
IV. Postanowienia końcowe.

I. Postanowienia ogólne.
Drukarnia Internetowa dostępna pod adresem internetowym www.orioncenter.pl jest prowadzona przez firmę ORION CENTER z siedzibą w Kołobrzegu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Brzozowa 1/1, 78-100 Kołobrzeg); NIP: 6391966944; REGON: 382843509 oraz adres poczty elektronicznej: biuro@orioncenter.pl.
Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających z Drukarni Internetowej.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Drukarni Internetowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca, ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
Drukarnia Internetowa obsługuje zamówienia na obszarze Polski.
Definicje:
Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Drukarnia Internetowa – drukarnia internetowa Sprzedawcy dostępna pod adresem internetowym: www.drukarnia.orioncenter.pl
Formularz rejestracji – formularz dostępny w Drukarni Internetowej umożliwiający utworzenie Konta.
Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Drukarni Internetowej umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
Klient – (1) konsument; (2) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (3) osoba prawna; albo (4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
(Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane oraz informacje o złożonych przez Klienta Zamówieniach w Drukarni Internetowej.
Produkt – dostępna w Drukarni Internetowej rzecz ruchoma albo usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, wykonana zgodnie ze Specyfikacją Produktu na podstawie Plików Graficznych Klienta i ewentualnych uzgodnień między Klientem a Sprzedawcą w ramach Weryfikacji Plików.
Pliki graficzne – projekt przygotowany przez Klienta wraz z ewentualnymi uwagami technicznymi Klienta. Projekt powinien zostać przesłany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia poprzez opcję „Wgraj plik”.
Preflight – oprogramowanie pozwalające na automatyczne sprawdzenie podstawowych parametrów pliku załączonego do druku.
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.
Regulamin – niniejszy regulamin Drukarni Internetowej.
Serwis internetowy – strona internetowa Sprzedawcy dostępna pod adresem www.drukarnia.orioncenter.pl
Specyfikacja plików graficznych – specyfikacja wymogów technicznych dla elementów tekstowych, graficznych lub kolorystycznych Plików Graficznych, podana na stronie internetowej Drukarni Internetowej, pod adresem www.orioncenter.pl/drukarnia-internetowa/przygotowanie-pracy.
Specyfikacja produktu – właściwości Produktu dostępnego w Drukarni Internetowej, który może być przedmiotem Umowy Sprzedaży.
Sprzedawca – firma Orion Center z siedzibą w Kołobrzegu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Brzozowa 1/1, 78-100 Kołobrzeg); NIP: 6391966944; REGON: 382843509 oraz adres poczty elektronicznej: biuro@orioncenter.pl
Termin realizacji – szacowany przez Drukarnię termin wykonania Produktu.
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Drukarni Internetowej.
Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Drukarni Internetowej.
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
Weryfikacja plików – sprawdzenie przez Sprzedawcę zgodności Plików Graficznych Klienta z wymogami określonymi w Specyfikacji Plików Graficznych.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

II. Zasady współpracy z Przedsiębiorcami

1. Zasady korzystania z Drukarni Internetowej

1.1. Korzystanie z Drukarni Internetowej jest możliwe po założeniu konta i prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego, w którym należy podać indywidualne hasło i login. Konto jest aktywne po wypełnieniu wszystkich pól, zaakceptowaniu Regulaminu i kliknięciu przycisku Zarejestruj się.
Istnieje możliwość zmiany hasła poprzez modyfikację wprowadzoną przez Klienta w zakładce Ustawienia. Nie jest możliwa zmiana loginu.
Do założenia konta niezbędne jest podanie nr. NIP. Każdy podany numer jest weryfikowany w Głównym Urzędzie Statystycznym (Baza Internetowa REGON). Nazwa i adres rejestrowanej firmy są automatycznie pobierane z GUS. Nie jest możliwa zmiana nr. NIP po zarejestrowaniu konta.
Dla założonego konta istnieje możliwość zmiany adresu, adresu e-mail oraz numeru telefonu w zakładce Ustawienia.
Dopuszcza się możliwość rejestracji Klientów posiadających firmy w państwach Unii Europejskiej.
1.2. Założenie konta w Drukarni Internetowej jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i zaakceptowaniem go.
1.3. Możliwość założenia konta posiadają osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań, a także osoby fizyczne o ile prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową i korzystając z serwisu internetowego zamierzają dokonać czynności prawnych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej.
1.4. Klient ma możliwość dezaktywacji konta poprzez wysłanie żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@orioncenter.pl
1.5. Drukarnia Internetowa zastrzega sobie prawo do decyzji o zmianie warunków współpracy dla klientów, którzy zawiesili działalność gospodarczą i mają nieaktywny nr NIP. Możliwość ponownego korzystania z konta istnieje wyłącznie za zgodą Drukarni Internetowej.
1.6. Do każdego zamówienia Sprzedawca wystawia fakturę VAT ze stawką zgodną z obowiązującymi przepisami.
1.7. Klienci posiadający firmy w państwach Unii Europejskiej mają możliwość otrzymania faktury w walucie euro. Faktura jest przeliczana po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego jej wystawienie.
1.8. Sprzedawca wystawia fakturę w formie elektronicznej, a o jej gotowości informuje Klienta poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail.
1.9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen zamieszczonych w serwisie internetowym w każdym czasie i bez uprzedzenia oraz do udzielania rabatu wg własnego uznania.
1.10. Przedsiębiorca ma możliwość złożenia zamówienia jako konsument, niezbędne jest jednak zarejestrowanie nowego konta dla osoby prywatnej.
1.11. Klient jest zobowiązany do korzystania z Drukarni Internetowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2. Warunki i procedura zawierania Umowy Sprzedaży.

2.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje po uprzednim założeniu przez Klienta konta oraz złożeniu zamówienia w serwisie internetowym.
2.2. Przedmiotem Umowy Sprzedaży są produkty i usługi poligraficzne dostępne w serwisie internetowym, których parametry zostały określone przez Klienta podczas składania zamówienia.
2.3. Cena produktu jest uwidoczniona w serwisie internetowym Sprzedawcy i podana jest w złotych polskich.
2.4. Składanie zamówień odbywa się poprzez stronę internetową. Ostatnim etapem jest potwierdzenie zakupu równoznaczne z akceptacją regulaminu. Zawarcie Umowy Sprzedaży nastąpi po przyjęciu pliku do druku.
2.5. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres podany w trakcie rejestracji. Wiadomość zawiera podsumowanie złożonego Zamówienia tj. nazwę produktu i jego numer, parametry produktu, nazwę pliku, cenę netto, cenę brutto, sposób zapłaty oraz adres i sposób doręczenia. Parametry złożonego zamówienia są również dostępne w serwisie internetowym, w zakładce Zamówienia.
2.6. Sprzedawca przystępuje do realizacji Umowy Sprzedaży w momencie zweryfikowania warunków płatności oraz otrzymania od Klienta plików graficznych.
2.7. Sprzedawca wykonuje produkt będący przedmiotem Umowy Sprzedaży.
2.8. Sprzedawca ma prawo wymagać płatności w całości lub części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia różnych form płatności oraz ich zmiany w każdym czasie i bez uprzedzenia.
2.9. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
2.10. Zamówienie, do którego nie załączono prawidłowych plików do druku, a Sprzedawca nie otrzymał informacji o druku z przesłanych plików, jest anulowane po 14 dniach od jego wpłynięcia i nie skutkuje zawarciem Umowy Sprzedaży. W przypadku zapłacenia ceny, zamówienie zostanie anulowane zgodnie z punktem 2.11. części drugiej Regulaminu.
2.11. Klient może anulować opłacone zlecenie, jednak tylko do momentu akceptacji plików graficznych. Klient, który opłacił anulowane zlecenie otrzyma zwrot środków pieniężnych, pomniejszonych o opłatę w wysokości 10 zł brutto z tytułu odstąpienia od zlecenia, stanowiącą koszty administracyjne, które musiała ponieść Drukarnia w związku z anulowaniem zlecenia.
Sprzedawca wystawi adekwatne dokumenty na anulowane zlecenie. Zwrot środków nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od daty zwrotu do Sprzedawcy podpisanej korekty lub wystawionej noty.
2.12. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje ograniczona zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu.
2.13. Zawarcie Umowy Sprzedaży z Drukarnią Internetową wiąże się z akceptacją otrzymywania faktur, not i faktur korygujących drogą elektroniczną.
2.14. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie Regulaminu w serwisie internetowym oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Drukarni Internetowej.
2.15. Komunikacja Drukarni z Klientem odbywa się za pośrednictwem wiadomości umieszczonych na stronie internetowej, wiadomości e-mail, lub/i wiadomości SMS (w zależności od konfiguracji ustawień). Drukarnia nie ma wpływu na skuteczność doręczania komunikatów.

3. Procedura weryfikacji plików.

3.1. Weryfikacja plików jest przeprowadzana w godzinach pracy Działu Graficznego.
3.2. Weryfikacja plików przez Dział Graficzny dotyczy wyłącznie zamówień, które nie podlegają automatycznej weryfikacji Preflight lub zamówień, które mimo automatycznej weryfikacji Preflight zostały skierowane przez Klienta do sprawdzenia przez grafika Drukarni.
3.3. Weryfikacja pliku oznacza sprawdzenie projektu pod kątem technicznego przygotowania do druku.
3.4. W przypadku, gdy w wyniku weryfikacji plików okaże się, że pliki graficzne wymagają wprowadzenia poprawek, Sprzedawca informuje o tym Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3.5. Klient odpowiada za przygotowanie plików, które zostały zweryfikowane przez Preflight i/lub przez niego zaakceptowane. Po akceptacji następuje automatyczne przekazanie zamówienia do realizacji.
3.6. Sprzedawca nie odpowiada za materiały przesyłane do druku. Jednak w przypadku treści niezgodnych z obowiązującym prawem może odmówić realizacji zlecenia.
3.7. Sprzedawca nie odpowiada za błędy programów graficznych.
3.8. Sprzedawca nie archiwizuje plików przesyłanych do druku.
3.9. W trosce o satysfakcję Klientów Sprzedawca udostępnia możliwość automatycznego sprawdzenia pliku poprzez Preflight lub sprawdzenia przez grafika. Dokłada starań, umieszczając w serwisie internetowym zakres weryfikacji plików oraz informacje o przygotowaniu pracy. Odpowiedzialność za przygotowanie projektu do druku ponosi Klient.

4. Sposoby płatności za produkt.

4.1. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia po odnotowaniu wpłaty, chyba że strony postanowią inaczej.
4.2. Sprzedawca udostępnia Klientowi płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisów internetowych obsługujących płatności on-line. Aktualnie dostępne systemy obsługujące płatności znajdują się w serwisie internetowym w zakładce www.orioncenter.pl/drukarnia-internetowa/platnosci.
Sprzedawca ma prawo przyznać dodatkowe formy płatności.
4.3. Sprzedawca nie ma wpływu na opóźnienia wynikające z przekazywania środków z serwisów obsługujących płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą oraz automatyczne anulowanie zamówienia.

5. Koszty, sposoby i termin dostawy produktu. Terminy realizacji.

5.1. Doręczenie produktu do Klienta odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na adres wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia. Możliwość zmiany adresu doręczenia istnieje do momentu ukończenia produkcji. Klient ma możliwość samodzielnej zmiany adresu poprzez serwis internetowy.
5.2. Doręczenie produktu do Klienta jest odpłatne, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Wszelkie informacje dotyczące kosztów wysyłki krajowej znajdują się w serwisie internetowym w zakładce www.orioncenter.pl/drukarnia-internetowa/wysylka.
5.3. Doręczenie zamówień odbywa się za pomocą firm kurierskich, chyba że strony postanowią inaczej. Zamówienia w zależności od gabarytów są wysyłane w paczkach lub na paletach.
5.4. Klient zobowiązany jest do odbioru zamówienia. Sprzedawca może dochodzić roszczeń z tytułu nieodebrania zamówienia.
5.5. Doręczenie produktu przez firmę kurierską jest realizowane do 3 dni roboczych. Drukarnia nie ma wpływu na terminowość doręczenia paczek przez firmę kurierską.
5.6. Terminy realizacji zamówień są indywidualne, orientacyjne dla poszczególnych produktów i widnieją w serwisie internetowym Drukarni.

6. Reklamacje.

6.1. Reklamacje należy składać w formie elektronicznej poprzez formularz reklamacyjny znajdujący się w zakładce www.orioncenter.pl/drukarnia-internetowa/reklamacja. Termin zgłoszenia reklamacji upływa w 14 dniu roboczym od doręczenia produktu.
Formularz reklamacyjny powinien zawierać dokładny opis nieprawidłowości, roszczenie, jak również dokumentację wady w postaci zdjęć, jeżeli są one niezbędne do rozstrzygnięcia reklamacji.
6.2. Sprzedawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie po wpłynięciu zgłoszenia, nie dłużej jednak niż w ciągu 14 dni roboczych. Termin ten może ulec wydłużeniu ze względu na stopień złożoności zgłoszenia. Sprzedawca może wymagać udostępnienia części lub całości reklamowanego produktu zleconemu przez siebie kurierowi. Może również wymagać uzupełnienia dokumentacji lub opisu reklamacji. Klient ma obowiązek dostarczyć wymagane dokumenty w terminie nie dłuższym niż w ciągu 5 dni roboczych. Po tym czasie reklamacja zostanie uznana za niezasadną.
6.3. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Sprzedawca poinformuje, wysyłając stosowną wiadomość e-mail na adres podany przez Klienta podczas rejestracji.
W przypadku reklamacji pozytywnej rekompensata wynika ze zgłoszonego wcześniej roszczenia. Sprzedawca ma prawo negocjować zawarte w reklamacji roszczenie.
W przypadku reklamacji negatywnej Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z ponownym odesłaniem reklamowanego zamówienia.
Rozliczenie reklamacji może nastąpić poprzez zwrot całości lub części należności po otrzymaniu podpisanej korekty lub w formie rabatu. Drukarnia wymaga wówczas zwrotu całości lub części reklamowanego nakładu.
6.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę produktu przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i zobowiązania związane z produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu od przyjęcia go do przewozu, aż do wydania go Klientowi.
Klient zobowiązany jest przy odbiorze zamówienia zbadać przesyłkę, otworzyć jej zawartość przy kurierze (po wcześniejszym podpisaniu odbioru paczki). Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu, zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
Reklamacja może zostać przyjęta do rozpatrzenia po dostarczeniu przez Klienta protokołu szkody, spisanego w obecności kuriera, z datą doręczenia produktu, z pełną informacją o stanie faktycznym paczki oraz zabezpieczeniach wewnątrz i na zewnątrz opakowania. Reklamację należy również uzupełnić dokumentacją w postaci zdjęć uszkodzonego produktu i opakowania.
Pełna dokumentacja zostaje przesłana do firmy kurierskiej. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do uzależnienia wyniku reklamacji od odpowiedzi otrzymanej z firmy kurierskiej.
6.5. Klient ma prawo do odwołania się od decyzji w sprawie rozpatrzonej reklamacji w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych.

Drukarnia Internetowa Orion Center dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

III. Zasady współpracy z Konsumentami.

1. Zasady korzystania z serwisu Drukarni Internetowej.

1.1. Korzystanie z Drukarni Internetowej jest możliwe po założeniu konta i prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego, w którym należy podać indywidualne hasło i login. Konto jest aktywne po wypełnieniu wszystkich pól, zaakceptowaniu Regulaminu i kliknięciu przycisku Zarejestruj się.
Istnieje możliwość zmiany hasła poprzez modyfikację wprowadzoną przez Klienta w zakładce KONTO. Nie jest możliwa zmiana loginu.
Dla założonego konta istnieje możliwość zmiany adresu, adresu e-mail oraz numeru telefonu w zakładce Ustawienia.
1.2. Założenie konta w Drukarni Internetowej jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i zaakceptowaniem go.
1.3. Klient ma możliwość dezaktywacji konta poprzez wysłanie żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@orioncenter.pl lub poczty tradycyjnej. Drukarnia internetowa zastrzega prawo do przechowywania historii zamówień.
1.4. Do każdego zamówienia Sprzedawca wystawia, w formie elektronicznej, adekwatne dokumenty sprzedaży. O gotowości dokumentu do pobrania informuje poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail.
1.5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen zamieszczonych w serwisie internetowym w każdym czasie i bez uprzedzenia oraz do udzielania rabatu wg własnego uznania.
1.6. Klient jest zobowiązany do korzystania z Drukarni Internetowej w sposób zgodny z prawem
i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2. Warunki i procedura zawierania Umowy Sprzedaży.

2.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje po uprzednim założeniu przez Klienta konta oraz złożeniu zamówienia w serwisie internetowym.
2.2. Przedmiotem Umowy Sprzedaży są produkty i usługi poligraficzne dostępne w serwisie internetowym, których parametry zostały określone przez Klienta podczas składania zamówienia.
2.3. Cena produktu jest uwidoczniona w serwisie internetowym Sprzedawcy i podana jest w złotych polskich.
2.4. Składanie zamówień odbywa się poprzez stronę internetową. Ostatnim etapem jest potwierdzenie zakupu równoznaczne z akceptacją regulaminu. Zawarcie Umowy Sprzedaży nastąpi w momencie przyjęcia pliku do druku.
2.5. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres podany w trakcie rejestracji. Wiadomość zawiera podsumowanie złożonego Zamówienia tj. nazwę produktu i jego numer, parametry produktu, nazwę pliku, cenę netto, cenę brutto, sposób zapłaty oraz adres i sposób doręczenia. Parametry złożonego zamówienia są również dostępne w serwisie internetowym w zakładce KONTO.
2.6. Sprzedawca przystępuje do realizacji Umowy Sprzedaży w momencie zweryfikowania warunków płatności oraz otrzymania od Klienta plików graficznych.
2.7. Sprzedawca wykonuje produkt będący przedmiotem Umowy Sprzedaży.
2.8. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
2.9. Zamówienie, do którego nie załączono prawidłowych plików do druku, a Sprzedawca nie otrzymał żądania druku z przesłanych plików, jest anulowane po 14 dniach od jego wpłynięcia i nie skutkuje zawarciem Umowy Sprzedaży. W przypadku zapłacenia ceny, zamówienie zostanie anulowane zgodnie z punktem 2.10. części trzeciej Regulaminu.
2.10. Klient może anulować opłacone zlecenie, jednak tylko do momentu przyjęcia plików graficznych. Sprzedawca wystawi adekwatne dokumenty na anulowane zlecenie. Zwrot środków nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania podpisanej korekty lub wystawionej noty.
2.11. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie Regulaminu w serwisie internetowym oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Drukarni Internetowej.
2.12. Komunikacja Drukarni z Klientem odbywa się za pośrednictwem wiadomości umieszczonych na stronie internetowej, wiadomości e-mail, lub/i wiadomości SMS (w zależności od konfiguracji ustawień). Drukarnia nie ma wpływu na skuteczność doręczania komunikatów.

3. Procedura weryfikacji plików.

3.1. Weryfikacja plików jest przeprowadzana w godzinach pracy Działu Graficznego.
3.2. Weryfikacja plików przez Dział Graficzny dotyczy wyłącznie zamówień, które nie podlegają automatycznej weryfikacji Preflight lub zamówień, które mimo automatycznej weryfikacji Preflight zostały skierowane przez Klienta do sprawdzenia przez grafika Drukarni.
3.3. Weryfikacja pliku oznacza sprawdzenie projektu pod kątem technicznego przygotowania do druku.
3.4. W przypadku, gdy w wyniku weryfikacji plików okaże się, że pliki graficzne wymagają wprowadzenia poprawek, Sprzedawca informuje o tym Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3.5. Klient odpowiada za przygotowanie plików, które zostały zweryfikowanych przez Preflight i/lub przez niego zaakceptowane. Po akceptacji następuje automatyczne przekazanie zamówienia do realizacji.
3.6. W przypadku treści niezgodnych z obowiązującym prawem, np. treści nawołujących do nienawiści, przemocy itp., Drukarnia może odmówić realizacji zlecenia.
3.7. Sprzedawca nie odpowiada za błędy programów graficznych.
3.8. Sprzedawca nie archiwizuje plików przesyłanych do druku.
3.9. W trosce o satysfakcję Klientów Sprzedawca udostępnia możliwość automatycznego sprawdzenia pliku poprzez Preflight lub sprawdzenia przez grafika. Dokłada starań, umieszczając w serwisie internetowym zakres weryfikacji plików oraz informacje o przygotowaniu pracy. Odpowiedzialność za przygotowanie projektu do druku ponosi Klient.

4. Sposoby płatności za produkt.

4.1. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia po odnotowaniu wpłaty.
4.2. Sprzedawca udostępnia Klientowi płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisów internetowych obsługujących płatności on-line. Aktualnie dostępne systemy obsługujące płatności znajdują się w serwisie internetowym w zakładce www.orioncenter.pl/drukarnia-internetowa/platnosci.
4.3. Sprzedawca nie ma wpływu na opóźnienia wynikające z przekazywania środków z serwisów obsługujących płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą.

5. Koszty, sposoby i termin dostawy produktu. Terminy realizacji.

5.1. Doręczenie produktu do Klienta odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na adres wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia. Możliwość zmiany adresu doręczenia istnieje do momentu ukończenia produkcji. Klient ma możliwość samodzielnej zmiany adresu poprzez serwis internetowy, w zakładce Paczki (wykluczając kraj doręczenia).
5.2. Doręczenie produktu do Klienta jest odpłatne. Wszelkie informacje dotyczące kosztów wysyłki krajowej znajdują się w serwisie internetowym w zakładce www.orioncenter.pl/drukarnia-internetowa/wysylka.
5.3. Doręczenie zamówień odbywa się za pomocą firm kurierskich. Zamówienia w zależności od gabarytów są wysyłane w paczkach lub na paletach.
5.4. Klient zobowiązany jest do odbioru zamówienia.
5.5. Doręczenie produktu przez firmę kurierską jest realizowane do 3 dni roboczych. Drukarnia nie ma wpływu na terminowość doręczenia paczek przez firmę kurierską.
5.6. Terminy realizacji zamówień są indywidualne, orientacyjne dla poszczególnych produktów i widnieją w serwisie internetowym Drukarni.

6. Reklamacje.

6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Kodeksem Cywilnym. Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).
6.2. Sprzedawca obowiązany jest wykonać Produkt bez wad.
6.3. Reklamacje można składać w formie elektronicznej poprzez formularz reklamacyjny.
Formularz reklamacyjny powinien zawierać dokładny opis nieprawidłowości, roszczenie, jak również dokumentację wady w postaci zdjęć, jeżeli są one niezbędne do rozstrzygnięcia reklamacji.
6.4. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Sprzedawca poinformuje, wysyłając stosowną wiadomość e-mail na adres podany przez Klienta podczas rejestracji. Uzasadnienie rozpatrzonej reklamacji jest również dostępne w serwisie internetowym w zakładce KONTO.
Zwrot należności za reklamowane zamówienie jest wykonywany przelewem na podane przez Klienta konto.
6.5. Sprzedawca zachęca Klienta do sprawdzenia stanu przesyłki w obecności kuriera i w razie stwierdzenia nieprawidłowości do spisania protokołu szkody. Protokół szkody może znacznie skrócić termin rozpatrzenia reklamacji.
6.6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 60 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
6.7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Brzozowa 1/1, 78-100 Kołobrzeg. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient jest zobowiązany udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

7. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur.

7.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
7.2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
7.3. Klient jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
7.4. Klient jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej jest dostępna w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
7.5. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

IV. Postanowienia końcowe.

1. Umowy zawierane przez Drukarnię Internetową są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Załącznik nr 1 do Regulaminu – informacje dla Klientów niebędących konsumentami.
Za nieprawidłowo wykonany złam uznaje się taki, który powoduje zagniecenia papieru, jego zmarszczenia itp., uniemożliwiające poprawne odczytanie treści lub ilustracji. Przy gramaturach powyżej 150 g dostrzega się zjawisko pękania papieru w miejscu łamania, szczególnie widoczne w miejscach silnie pokrytych farbą drukarską. W celu ograniczenia tego niepożądanego zjawiska, Drukarnia stosuje bigowanie przed procesem falcowania. W zależności od surowca i grafiki, bigowanie nie zapewnia jednak pełnego zabezpieczenia przed efektem pękania. Spowodowane to jest graniczną wytrzymałością surowca i efekt taki nie jest traktowany jako wada ani błąd Drukarni.
Za nieprawidłową warstwę lakierową lakieru offsetowego, dyspersyjnego lub UV uznaje się warstwę, która posiada na powierzchni przeznaczonej do lakierowania miejsca niepolakierowane, łuszczące się, z pęcherzami itp. Dopuszczalne odchylenia wynikające ze specyfiki działania maszyn produkcyjnych:
a) cięcie arkusza na pojedyncze użytki – tolerancja przesunięcia do 0,5 mm;
b) falcowanie lub bigowanie – tolerancja przesunięcia od wskazanego miejsca łamu/bigu 0,5 mm;
c) perforacja – tolerancja przesunięcia od linii perforującej 1 mm;
d) przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych: tolerancja do 0,1 mm;
e) różnic ilościowych zamówionego i dostarczonego Klientowi produktu – nie przekraczające + / – 5% ilości zamówionej;
f) przy lakierowaniu UV wybiórczym – pasowanie rysunku i warstwy lakieru: tolerancja do 0,5 mm;
g) tłoczenie – tolerancja do 0,5 mm przy efekcie końcowym;
h) hotstamping – tolerancja do 0,5 mm przy efekcie końcowym;
i) druk- tolerancja przesunięcia awersu w stosunku do rewersu 0,5 mm.

W Kołobrzegu oferujemy bezpośrednie konsultacje projektów u klienta.

Przeglądając naszą stronę internetowa, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dzięki temu serwis internetowy drukarnia.orioncenter.pl może być maksymalnie bezpieczny i wygodny.